Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виок­ремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Приклади формулювання мети курсової роботи:

1. «Мета роботи – висвітлити податкову політику держави та окреслити основні шляхи її вдосконалення»;

2. «Основна мета курсової роботи – розглянути засади та особливості функціонування вітчизняного страхового ринку та окреслити перспективи його розвитку»;

3. «Мета курсової роботи – висвітлення механізму взаємодії сфер та ланок фінансової системи держави».

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана Формулювання мети та основних завдань курсової роботи з її темою.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, їх визначення пов’язане з назвами основних розділів.

3. Складання плану курсової роботи

На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за обраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і під­розділів роботи. Він складає проект плану курсової роботи і разом зі списком літератури подає його науковому керівнику для погодження.

План курсової роботи не повинен бути переобтяженим питаннями (не більше 3-4 питань). Науковий керівник разом із студентом детально Формулювання мети та основних завдань курсової роботи переглядають проект плану і список літератури, вносять, при необхідності, відповідні зміни і доповнення. Зразок плану курсової роботи наведено в додатку А.

Виклад матеріалу курсової роботи

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно пов’язуючи окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретич­ним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити від­повідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань, теми роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності об Формулювання мети та основних завдань курсової роботи’єкта досліджень.


documentbdlattx.html
documentbdlbbef.html
documentbdlbion.html
documentbdlbpyv.html
documentbdlbxjd.html
Документ Формулювання мети та основних завдань курсової роботи